Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Jsme společnost Taprimex Group s.r.o., Chotěšovská 680/1, Letňany, 19000 Praha 9, IČ: 24278645. Provozujeme webové stránky na adrese www.TaxiTerminal.cz . Pro poskytování svých služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
4. S dotazy ohledně zpracování a ochrany osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím emailu gdpr@taprimex-group.com .

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se o následující osobní údaje: adresa elektronické pošty, jméno, telefonní číslo, adresa.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
a) plnění smlouvy mezi Vámi a námi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b) náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud jste s tímto vyjádřili výslovný souhlas
c) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit,
b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Prohlašujeme, že z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Osobní údaje uchováváme
a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).
b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je vymažeme.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
a) podílející se na poskytnutí služeb či realizaci plateb na základě smlouvy,
b) podílející se na zajištění provozu služeb,
c) zajišťující marketingové služby.
2. Nemáme v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email uvedené v čl. I. těchto Zásad.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Prohlašujeme, že jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
3. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené a proškolené osoby.Tyto zásady jsou účinné od 03.03.2024