Obchodní podmínky portálu www.TaxiTerminal.cz

Společnost Taprimex Group s.r.o., IČ: 24278645, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 18 zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200131 vydává podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění tyto obchodní podmínky:

I. Platnost a závaznost obchodních podmínek

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele portálu a uživatelů portálu www.taxiterminal.cz, kteří využijí objednávkového formuláře umístěného na tomto portálu.
2. Tyto obchodní podmínky se použijí, nebudou-li mezi provozovatelem a uživatelem sjednány vzájemné práva a povinnosti písemnou formou jinak.
3. Uživatel vyslovuje s těmito obchodními podmínkami souhlas okamžikem odeslání objednávky přes objednávkový formulář na portálu.

II. Vymezení pojmů

1. Portálem se rozumí webová stránka www.TaxiTerminal.cz
2. Provozovatelem se rozumí společnost Taprimex Group s.r.o., IČ: 24278645, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 18.
3. Uživatelem se rozumí kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využije objednávkového formuláře zveřejněného na portálu a objednávkový formulář níže uvedeným způsobem odešle.

III. Návrh na uzavření smlouvy

1. Vyplněním údajů v objednávce, kterými jsou nejméně údaje o přepravovaných osobách, datu, čase a trase přepravy, ceně za přepravu, způsobu její úhrady, a odesláním vyplněného formuláře prostřednictvím kliknutí na tlačítko "Definitivně potvrdit objednávku" v objednávkovém formuláři, činí uživatel návrh na uzavření smlouvy o přepravě vybranému okruhu dopravců.
2. Před kliknutím na tlačítko "Definitivně potvrdit objednávku" v objednávkovém formuláři je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje v objednávce vložené uživatelem, a to i s ohledem na možnost uživatele zjistit a opravit chyby při vkládání údajů do objednávky.
3. Po odeslání vyplněného formuláře je provozovatel povinen do 60 minut od odeslání formuláře potvrdit uživateli obdržení návrhu na uzavření smlouvy SMS zprávou zaslanou na zadané telefonní číslo uživatele.
4. Návrh na uzavření smlouvy uživatelem je učiněn se lhůtou stanovenou pro jeho přijetí, jejíž běh končí okamžikem shodujícím se s údajem o datu a čase přepravy uvedeném v objednávkovém formuláři.
5. Návrh na uzavření smlouvy vůči ostatním dopravcům zaniká okamžikem, kdy tento návrh akceptuje první dopravce.

IV. Okamžik uzavření smlouvy o přepravě

1. Nejpozději 30 minut před datem a časem přepravy provozovatel zašle uživateli jménem dopravce, jenž jej k tomu zplnomocnil, akceptaci návrhu na uzavření smlouvy formou zprávy zaslané na zadané telefonické číslo uživatele. Zpráva o akceptaci návrhu obsahuje nejméně název a identifikační údaje dopravce, údaje o přepravovaných osobách, datu, čase a trase přepravy, ceně za přepravu a způsobu její úhrady.
2. Smlouva o přepravě mezi dopravcem a uživatelem je uzavřena okamžikem doručení zprávy dle odst. 1 uživateli.

V. Přeprava dětí

1. Děti bez příslušných dětských autosedaček spolupracující dopravci zásadně nepřepravují. Pokud uživatel neuvede skutečnost, že budou přepravovány děti, pro které je dětská autosedačka nutná, má řidič dopravce právo zakázku po zjištění tohoto faktu zrušit a přepravu neposkytnout.

VI. Úhrada jízdného

1. Řidič je oprávněn požadovat úhradu jízdného při nástupu do vozu. Pokud cestující takovou úhradu odmítne, má řidič právo zakázku zrušit a přepravu neposkytnout.

VII. Storno zakázky

1. Bezplatně lze zakázku stornovat nejpozději 24 hodin před jejím časem.
2. V čase 24 hodiny - 3 hodiny před časem zakázky se storno řeší individuálně, ale minimální stornopoplatek je 60 %, maximální 80 %.
3. V čase kratším než 3 hodiny před časem zakázky nelze zakázku stornovat a je nutné ji uhradit v plné výši.
4. Za vrácení bezdůvodně zaslané platby účtujeme příplatek 200 Kč.
5. V případě chyby v objednávce, vzniklé zjevnou nedbalostí na straně uživatele, vedoucí ke zrušení objednávky v čase delším než 24 hodin před časem objednávky, tedy například chybně uvedené datum nebo čas jízdy, chybně uvedená adresa, neuvedení počtu cestujících přesahujících 4 osoby apod., provozovatel naúčtuje stornopoplatek ve výši 40 % hodnoty zakázky.

6. V případě záměrně nebo z nedbalosti chybně uvedeného plánovaného času příletu ze strany uživatele má provozovatel právo zakázku bez náhrady zrušit. Aby se toto nedělo, doporučujeme uživatelům věnovat náležitou pozornost objednávkovému procesu.

VIII. Ostatní ustanovení

1. Součástí návrhu na uzavření přepravní smlouvy podle čl. III. odst. 1 jsou i následující ujednání obsažená v tomto článku.
2. Uživatel výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o přepravě.
3. Uživatel bere na vědomí, že náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o přepravě si hradí sám.
4. Uživatel bere na vědomí, že přeprava se poskytuje běžnými osobními vozidly, tedy vozidly pro nejvýše 4 osoby plus řidič.
5. Uživatel bere na vědomí, že ani provozovatel, ani dopravce nenesou zodpovědnost za případná pochybení třetích stran, například za zpoždění letu.
6. Kontrolními orgány činnosti dopravce jsou Ministerstvo dopravy ČR a Magistrát hlavního města Prahy.
7. Všechny spory vyplývající z přepravní smlouvy budou rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 9, je-li k jejich řešení příslušný okresní soud, nebo u Městského soudu v Praze, je-li k jejich řešení příslušný krajský soud.
8. Smlouva o přepravě se řídí českým právním řádem.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zadal do objednávkového formuláře, a to pro účely uzavření a realizace smlouvy o přepravě.
3. Osobní údaje uživatele nebudou bez souhlasu uživatele poskytovány třetím osobám, s výjimkou dopravců uvedených v čl. III. odst. 1.
4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
5. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
6. Požádá-li dodavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel povinen mu tuto informaci poskytnout. Provozovatel má v takovém případě právo na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. Účinnost

1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8. 2013.